พก. เข้าร่วมประชุมคณะบริหารของมูลนิธิ APCD ครั้งที่ 2/64

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร APCD บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมคณะบริหารของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 – ก.ย. 2564 และความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานเครือข่าย การบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณารายงานประจำปีของสมาคม APCD ระหว่างเดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 และแผนงานประจำปีของ APCD ปี 2564 โดยมี นายเตช บุนนาค ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ องค์กร สมาคมคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ภาพประกอบ: