รายงานงบการเงินปี 2567 สคพ.บางปะกง

รายงานงบการเงิน ปี 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ประกาศ

รายการ

เอกสารแนบ

31 ตุลาคม 2564

งบทดลองราชการ เดือน ต.ค. 64

30 พฤศจิกายน 2564

งบทดลองราชการ เดือน พ.ย. 64

31 ธันวาคม 2564

งบทดลองราชการ เดือน ธ.ค. 64

31 มกราคม 2565

งบทดลองราชการ เดือน ม.ค. 65

28 กุมภาพันธ์ 2565

งบทดลองราชการ เดือน ก.พ. 65

31 มีนาคม 2565

งบทดลองราชการ เดือน มี.ค. 65

30 เมษายน 2565

งบทดลองราชการ เดือน เม.ย. 65

31 พฤษภาคม 2565

งบทดลองราชการ เดือน พ.ค. 65

30 มิถุนายน 2565

งบทดลองราชการ เดือน มิ.ย. 65

31 กรกฎาคม 2565

งบทดลองราชการ เดือน ก.ค. 65

31 สิงหาคม 2565

งบทดลองราชการ เดือน ส.ค. 65

30 กันยายน 2565

งบทดลองราชการ เดือน ก.ย. 65

30 กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง