งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเครือข่าย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 หัวข้อเรื่องนวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ( INNOVATION AND UNIVERSAL DESIGN FOR INCLUSIVE SOCIETY ) ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 ณ IMPACT – The portal Ballroom ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานบทความวิชาการ วิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 เปิดรับบทคัดย่อ 150 – 200 คำ และบทความฉบับเต็ม (Full Paper) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ปิดรับบทความแก้ไข โดยส่งผลงานบทความวิชาการ วิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) มาได้ที่ https://bit.ly/2SxjNpI ดาวน์โหลดเอกสาร “แบบฟอร์มการส่งบทความในโครงการ การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11” (เอกสารแนบ) ได้ที่ https://bit.ly/2EBA7lK พร้อมส่งเอกสารแนบส่งได้ทาง Email: ncpd11th@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ RCDC คุณสุชญา จิรารุจิรดา โทรศัพท์/โทรสาร 0 2392 8365 – 66 โทรศัพท์มือถือ 0 8354 53159