สคพ.บางปะกง ดำเนินกิจกรรมทันตกรรมและการดูแลช่องปาก

                     ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองคนพิการ  และทีมงานพยาบาลดำเนินการกิจกรรมทันตกรรมและการดูแลช่องปากโดยมีหน่วยเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  เข้ามาดำเนินกิจกรรมทันตกรรมให้ผู้รับบริการ  ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม  ๓๐  ปี  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา