ประชุมทีมสหวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เพื่อรายงาน ติดตามผลการทำงาน พร้อมวางแผนการดูแลผู้ใช้บริการ ให้ได้รับการบริการตามมาตรฐาน โดยทีมสหวิชาชีพร่วมมือกันพิจารณา หลักการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตามกระบวนงานที่ถูกต้อง ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๓๐ ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา