เข้าร่วมฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นายธรรมรักษ์  พินสุดใจ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital Pension) Hosted by กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ Cisco Wedex Meeting  ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา