ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  ได้มอบหมายให้  นางวรรณภา   แพทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ  ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์โควิด  ๑๙  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผ่านระบบออนไลน์  Application  Zoom  Clound  Meeting  ในวันอังคารที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ศูนย์บริการคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา