ปฏิบัติหน้าที่เวรรับโทรศัพท์เรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  นายไกรสร  แก้วพิพัฒน์   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ   ปฏิบัติหน้าที่เวรรับโทรศัพท์เรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ๑๓๐๐  ในวันจันทร์ที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  บ้านพักเด็กและครอบครัว  จังหวัดฉะเชิงเทรา