ตรวจคัดกรองให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด  ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  มอบหมาย   นายภัทรศักดิ์  หนองหงอก  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ทำการตรวจคัดกรอง  โดยใช้ชุดตรวจ  Antigen Test Kits เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19  ให้แก่บุคลากร  และผู้ใช้บริการ  ตามมาตรการป้องกัน  และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารพยาบาล สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา