ตรวจคัดกรอง Covid 19 ให้กับผู้ใช้บริการและพี่เลี้ยงประจำอาคาร

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นายภัทรศักดิ์  หนองหงอก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรอง Covid 19 โดยผ่านชุดตรวจ Antigen Test Kits ให้กับผู้ใช้บริการอาคาร ๔ และพี่เลี้ยงประจำอาคาร ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid 19)  ในวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร๔ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา