กิจกรรม ๕ ส. เพื่อทำความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องกายภาพ

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบหมาย นางวรรณภา แพทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม ๕ ส. เพื่อทำความสะอาด เรียบร้อย และตรวจเช็คอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานพร้อมใช้งานได้  ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องกายภาพบำบัด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: