เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ ระบบการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และขอรับบริการออนไลน์

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง มอบนายสถาพร  จันทร์พฤกษา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ ระบบการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และขอรับบริการออนไลน์ (e-service) ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องคุ้มครองคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แฟ้มภาพ: