ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองคนพิการ  และทีมงานพยาบาลทำการตรวจคัดกรอง  โดยใช่ชุดตรวจ  Antigen  Test  Kit  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  ให้แก่ผู้ใช้บริการตามมาตรการป้องกัน  และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมทันตกรรมและการดูแลช่องปาก  ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  อาคารพยาบาล  สถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา /*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0...