กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งเวียนคำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2)