คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 80/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม “ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา”