ขอส่งวารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ขอส่งวารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแนวทาง การบริหารจัดการสาธารณภัย บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดวารสารได้ทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้

 วารสาร @DiSASTER

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง