วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 19 กันยายน  2566 ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ  คลิ๊กประกาศที่นี่   28 เมษายน 2566 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง (ตำแหน่งพี่เลี้ยง) 7 มีนาคม 2566 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการทำงานประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง (ตำแหน่งพี่เลี้ยง) 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพี่เลี้ยง) 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเจ้าหน้าที่ประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง คลิ๊กประกาศที่นี่  27 มกราคม 2565 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและจัดจ้างเหมาบริการ คลิ๊กประกาศที่นี่ ...

/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 13 ม.ค. 2565 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564...

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลไทยในรูปของ "ทุนสนับสนุนการศึกษา" ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับบุคลากรชาวไทยทั้งในภาคและภาคเอกชน โดยไม่มีข้อผูกพันทุนใดๆ สถาบันเทดนโลยีแห่งเอเชีย จึงขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทางเว็บไซต์ https://www.ait.ac.th/ ทีงนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิไลลักษณ์ อยู่เปรม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2524-5023 หรือคุณกาญจนา วิไลลักษณ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2524-3449 หรือทางอีเมล rtg@ait.asia วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 21 กันยายน 2564 สำเนาหนังสือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย...

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อจังสังคม พ.ศ. 2562 เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุน วิสาหกิจเพื่อสังคมในการขยายตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการสนับสนุนแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ของบริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อสนับสนุนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์กิจการและผลิตภัณฑ์ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 17 กันยายน 2564เอกสารประชาสัมพันธ์...

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว 0003/ว2883 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่องขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail)2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ที่ ศธ 04146/2934 ลงวันที่ 1 กันายน 2564 เรื่องยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลูกสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.12/ว3573 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 17 กันยายน 2564พม 0201/ว12494...

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร 0505/ว 3166 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การนำชุดอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14 มาเพื่อโปรดทราบ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 25 สิงหาคม 2564การนำชุดอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต"...

รายละเอียดการประกวด https://drive.google.com/file/d/1gME0lzVbZm9uEeL5F2dD_J4OV7MFCPzC/view วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 24 สิงหาคม 2564เอกสารเพิ่ม...

สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณ์สินค้าได้ที่ https://www.specialchil.co.th/ วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 20 สิงหาคม 2564เอกสารเพิ่ม...

ประกาศ เรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพม. ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 16 สิงหาคม 2564ประกาศ เรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงพม. ประจำปี 2564...

วันที่ประกาศ ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 28 มิถุนายน 2564ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...