ประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน เรื่อง สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร 0505/ว 3166 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การนำชุดอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุเป็นชุดอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14 มาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง